Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TuinUniek
Opgesteld op 12 april 2021

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de opdrachtnemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Meerwerk
Artikel 7 – Rechten en plichten opdrachtgever
Artikel 8 – Rechten en plichten opdrachtnemer
Artikel 9 – Afspraken door personeel
Artikel 10 – Herroepingsrecht bij op afstand gesloten overeenkomst
Artikel 11 – Kosten in geval van herroeping na op afstand gesloten overeenkomst.
Artikel 12 – De prijs
Artikel 13 – Conformiteit en garantie
Artikel 14 – Levering en uitvoering
Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Artikel 16 – Betaling
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 18 – Intellectueel eigendom
Artikel 19 – Boetebeding
Artikel 20 – Klachtenregeling
Artikel 21 – Toepasselijk recht
Artikel 22 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: TuinUniek
 2. Opdrachtgever: degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.
  Dit zullen voornamelijk consumenten zijn.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Dienst: alle door TuinUniek verrichte en te verrichten diensten ten behoeve van opdrachtgever uit hoofde van de opdracht.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Dag: kalenderdag
 7. Op afstand gesloten overeenkomst: een overeenkomst tot stand gekomen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarbij tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. Niet op afstand gesloten overeenkomst: een overeenkomst tot stand gekomen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij de overeenkomst wordt gesloten bij de opdrachtgever thuis of eventuele andere locatie die is afgesproken.
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever of opdrachtnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 11. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de opdrachtnemer ter beschikking stelt die een opdrachtgever kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 12. Overmacht: omstandigheden buiten de wil en toedoen van opdrachtnemer om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van opdrachtnemer kan worden verlangd.
 13. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de opdrachtnemer.

Artikel 2 – Identiteit van de opdrachtnemer

TuinUniek
Winde 57
8265 EG Kampen

Telefoonnummer: 06-41441707
E-mailadres:
info@tuinuniek.nl
KvK-nummer:
69462178
Btw-identificatienummer:
NL002288786B16

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TuinUniek, hierna te noemen: ‘opdrachtnemer’, en de opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijk persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de opdrachtgever aangeduid met de term ‘de opdrachtgever’.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de opdrachtnemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De opdrachtnemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de opdrachtnemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;
  • de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de opdrachtnemer onverwijld een elektronische bevestiging aan de opdrachtgever.
 2. De dienst komt tot stand door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer, door opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst op afstand tot stand komt en de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de opdrachtnemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De opdrachtnemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever waarmee de overeenkomst op afstand tot stand komt, de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de opdrachtnemer deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Meerwerk

 1. Indien er sprake is van meerwerk dat ontstaat, na het tot stand komen van de overeenkomst waarvan bij de totstandkoming van de overeenkomst niet vanuit kon worden gegaan. Waardoor de kosten van het werk stijgen en de opdrachtnemer dit niet kan worden toegerekend. Dan heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding hiervan.
 2. Indien opdrachtnemer het noodzakelijk acht dat er meerwerk nodig is voor het goed uitvoeren van de overeengekomen prestatie, is er voor het in rekening brengen van de kosten geen schriftelijke toestemming van de opdrachtgever vereist.
 3. Opdrachtnemer zal altijd met de opdrachtgever in overleg treden over een redelijk bedrag ter vergoeding. Een opdrachtgever stemt automatisch in met de vergoeding indien hij niet in overleg wenst te treden met de opdrachtnemer.
 4. De opdrachtnemer draagt zorg voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht als meerwerk conform dit artikel, bij de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 7 – Rechten en plichten opdrachtgever

 1. Gedurende de uitvoering van de overeenkomst is en blijft opdrachtgever gehouden opdrachtnemer alle benodigde informatie te verstrekken en alle benodigde medewerking te blijven verlenen, waarvan opdrachtgever weet dan wel behoort te weten dat deze informatie en/of medewerking relevant is dan wel kan zijn voor een correcte en voorspoedige uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien bij aanvaarding van de overeenkomst dan wel gedurende de uitvoering van de overeenkomst zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de overeenkomst of het resultaat daarvan negatief kunnen beïnvloeden, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Opdrachtgever dient onder andere te zorgen dat de opdrachtnemer tijdig over het terrein of ruimte kan beschikken waarop de werkzaamheden moeten worden verricht. Tevens dient de opdrachtgever hiervoor alle benodigde medewerking te verlenen om onder andere – en niet limitatief – aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen mogelijk te maken.
 4. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde medewerking te verlenen die nodig is, eventueel op verzoek van opdrachtnemer, om alle zich bovengronds aan de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die eventueel de werkzaamheden van opdrachtnemer nadelig kunnen beïnvloeden of schade kunnen veroorzaken, te verwijderen.

Artikel 8 – Rechten en plichten opdrachtnemer

 1. De opdrachtnemer zal zich altijd inspannen voor goede, kwalitatieve producten en voert de opdracht naar beste weten en kunnen uit.
 2. De voornoemde verplichting betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk afspraken in de offerte of overeenkomst hebben gemaakt over een te behalen resultaat.
 3. Opdrachtnemer is vrij om te bepalen in welke volgorde overeenkomsten worden uitgevoerd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd (een) derde(n) in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever wordt hierover vooraf geïnformeerd door opdrachtnemer.
  Bij het inschakelen van de derde(n) zal opdrachtnemer telkens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De kosten die inschakeling van (een) derde(n) met zich meebrengt, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. Indien de derde(n) hun aansprakelijkheid beperken voor de te leveren diensten, is opdrachtnemer gemachtigd namens opdrachtgever deze aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.
 5. Gedurende de uitvoering van de overeenkomst kunnen partijen wijzigingen in de opdracht of uitvoering daarvan overeenkomen, een en ander in de breedste zin van het woord. Deze tussentijdse wijzigingen dienen immer door partijen aan elkaar te zijn bevestigd, dan wel gelden als bevestigd door opdrachtnemer indien er aanvang is gemaakt met de gewijzigde werkzaamheden. Indien er sprake is van tussentijdse wijzigingen, aanvaardt opdrachtgever dat de overeengekomen tijdsplanning hierdoor kan worden beïnvloed. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever, zo mogelijk vooraf, zo spoedig mogelijk over de effecten van de tussentijdse wijziging op de overeengekomen vergoeding.

Artikel 9 – Afspraken door personeel

 1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van de opdrachtnemer bevoegde medewerkers van de opdrachtnemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd. In geval van contante betalingen door de opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer steeds een kwitantie.

Artikel 10 – Herroepingsrecht bij op afstand gesloten overeenkomst

1. Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan de opdrachtnemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de opdrachtnemer. Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen middels het modelformulier. Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de opdrachtgever het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de opdrachtgever na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de opdrachtgever heeft teruggezonden, is de koop een feit.
5. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2.
6. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de opdrachtnemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Bij levering van diensten na op afstand gesloten overeenkomst:
Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

7. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten naar de door de opdrachtnemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8. Dienstenovereenkomsten kunnen worden uitgesloten van het herroepingsrecht, (alleen als de opdrachtnemer dit duidelijk bij het aanbod heeft vermeld) na volledige uitvoering van de dienst. Maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de opdrachtgever en
b. de opdrachtgever heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de opdrachtnemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
9. De opdrachtnemer kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 10. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de opdrachtnemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
10. Het herroepingsrecht mag uitgesloten worden voor:
1) Producten die zijn vervaardigd conform instructies van de opdrachtgever (maatwerk);
2) Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
3) Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft;
4) Diensten die met instemming van de opdrachtgever volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de opdrachtgever uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien;

Artikel 11 – Kosten in geval van herroeping na op afstand gesloten overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de opdrachtnemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de opdrachtgever is gebruikt, tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 10 lid 2.

De opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de opdrachtnemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 12 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de opdrachtnemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de opdrachtnemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de opdrachtnemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Doch, exclusief eventuele verpakkings-, bezorg,- of verzendkosten.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de opdrachtnemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 13 – Conformiteit en garantie

 1. De opdrachtnemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. U heeft er dus recht op dat het product geen gebreken mag vertonen die u– als u het product op een normale manier gebruikt, volgens de voorschriften die opgesteld zijn door opdrachtnemer – niet verwacht binnen de verwachte levensduur van het product. Dat heet de wettelijke garantie. Een product moet zo lang meegaan als u ervan mag verwachten.
  2. Een door de opdrachtnemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de opdrachtnemer kan doen gelden.
  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten of diensten dienen binnen 2 maanden na levering aan de opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  4. De garantietermijn van de opdrachtnemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
  Maar de opdrachtnemer is verplicht om er voor te zorgen dat u het product normaal kunt gebruiken; het product moet zolang meegaan als u ervan mag verwachten. De opdrachtnemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  5. De garantie geldt niet indien:
  • De opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de opdrachtnemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 14 – Levering en uitvoering

1. De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief, een overeengekomen termijn is nimmer een fatale termijn. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de opdrachtnemer het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de opdrachtnemer tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. Ten onrechte aan opdrachtnemer geretourneerde producten en daarbij komende eventuele vervoertransport en/of opslagkosten zijn voor risico van opdrachtgever.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever en/of derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de directe schade die door opdrachtgever is geleden.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van opdrachtnemer gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel indien opdrachtnemer niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag met een maximum van € 25.000,–. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit opdrachtnemer uitdrukkelijk uit.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadigen, verloren of teniet gaan, daaronder mede begrepen diefstal van eigendommen van opdrachtgever die bij opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.
5. Schade van welke aard dan ook aan materiaal van opdrachtnemer, door verwijtbaar handelen van opdrachtgever, voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst, is derhalve voor rekening en risico van opdrachtgever.
6. Indien meerdere opdrachtgevers tezamen een overeenkomst zijn aangegaan met opdrachtnemer, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomst.
7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk in geval van overmacht. Overmacht bevrijdt opdrachtnemer van verplichting tot nakoming. Zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.
8. Indien opdrachtgever niet aan voornoemde verplichtingen uit artikel 7 voldoet, dan wel opdrachtgever op andere wijze niet aan verplichtingen jegens opdrachtnemer voldoet, is opdrachtnemer bevoegd om nakoming van de overeenkomst op te schorten, te staken, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren of te wijzigen. Opdrachtnemer zal hiermee nimmer verantwoordelijk zijn voor enige vergoeding aan opdrachtgever. In geval van ontbinding, annulering of wijziging van de overeenkomst heeft opdrachtnemer wel het recht om opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen van 50% van het factuurbedrag van de overeenkomst, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding. Opdrachtgever is bovendien tegenover derden dan volledig aansprakelijk voor de gevolgen van ontbinding, annulering of wijziging en vrijwaart opdrachtnemer ter zake.

ARTIKEL 16 – BETALING

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de op de factuur aangegeven wijze en binnen de daarop aangegeven termijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Indien er geen betalingstermijn is aangegeven, dient de betaling uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de opdrachtnemer te melden.
4. De factuur is voldaan, indien en zodra het verschuldigde bedrag door opdrachtnemer is ontvangen. Uitsluitend betalingen aan opdrachtnemer werken bevrijdend.
5. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 2% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij elke ingegane kalendermaand als een volle kalendermaand heeft te gelden.
6. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van opdrachtnemer, aanleiding geeft, is opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van opdrachtnemer een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever.
7. Indien opdrachtgever het in lid 6 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn, is opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling vereist en is opdrachtnemer dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij opdrachtgever in te roepen.
8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens verplichting op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom incl. BTW en rente (met een minimum van € 500,- per vordering), tenzij opdrachtnemer aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra opdrachtgever in verzuim is door opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van opdrachtnemer totdat alle vorderingen die opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft inclusief eventuele daarmee verband houdende kosten, incassokosten en rente zijn betaald.
  2. De opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze producten te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is opdrachtgever voorts niet toegestaan om deze producten te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze producten niet op de opdrachtgever is overgegaan.
  3. De opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer te bewaren.
  4. Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn, terug te nemen indien de opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal opdrachtnemer te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van opdrachtnemer.

Artikel 18 – Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom berusten bij de opdrachtnemer. Waaronder, maar niet hiertoe beperkt, wordt begrepen: auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, databankrechten, modelrechten en handelsnaamrechten.
  2. Werkzaamheden, producten en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst specifiek voor de opdrachtgever zijn ontworpen, ontwikkeld en/of samengesteld, zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.
  3. Openbaarmaking of verspreiding kan alleen geschieden met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer.
  4. In alle gevallen kan opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtnemer niet gebruiken op een manier die schadelijk kan zijn op welke manier dan ook voor de opdrachtnemer.

Artikel 19– Boetebeding

 1. Bij overtreding van de bedingen opgenomen in artikel 17 en 18 verbeurt opdrachtgever ten gunste van opdrachtnemer een dadelijk, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete ten hoogte van € 5.000 ,- voor elke overtreding, vermeerderd met € 250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt,onverminderd het recht van opdrachtnemer om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 – Klachtenregeling

 1. De opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opdrachtnemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. De opdrachtgever kan er geen beroep op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de opdrachtnemer niet binnen 2 maanden nadat hij dit ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.
  3. Bij de opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een opdrachtgever zich allereerst te wenden tot de opdrachtnemer.
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtnemer niet op, tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 21 – Toepasselijk recht 

 1. Op overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.
  2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien niet anders dwingendrechtelijk bepaald, is de rechter van de woonplaats van opdrachtnemer aangewezen om van een dergelijk geschil kennis te nemen.
  3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 22 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.